Project details

Terug naar overzicht

Zonnepark de Hintel - Gemeente Meierijstad

7 megawatt/piek aan opgewekt vermogen

Zonnepark de Hintel

Waarom hier?
NRG2all heeft een initiatief voor een zonnepark ten zuiden van de A50 in Veghel, aan de Hintelstraat. De gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Zij bereikt haar doel met een combinatie van energiebesparing, duurzame opwekking en compensatie van CO2-uitstoot. Er is ongeveer 3200 terajoule aan duurzame energie nodig, waarvoor windparken en zonneparken nodig zijn. Het initiatief de Hintel levert circa 7 MW op en ligt in een gebied dat door de gemeente is aangewezen voor zonneparken kleiner dan 5 hectare.

Meedoen
U kunt en kon op de volgende manieren meedoen met de ontwikkeling van dit zonnepark:

  1. Meedenken over het landschappelijke ontwerp van het zonnepark (procesparticipatie), u kent de omgeving het best. Het ontwerp van NRG2ALL is een eerste idee. Uw ideeën en wensen zijn welkom om het ontwerp nog mooier te maken.
  2. Meeprofiteren in het zonnepark: u krijgt de mogelijkheid om financieel te participeren via bijvoorbeeld obligaties of het kopen van stroom tegen competitieve tarieven. Ook werkt NRG2all graag samen met lokale energie coöperaties.
  3. Als het zonnepark er is: NRG2ALL werkt samen met leer/werkbedrijven en biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces, bijvoorbeeld in het beheer en onderhoud van het zonnepark. Het park kan ook worden gebruikt voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld voor scholen die kinderen lesgeven over duurzame energie, klimaatverandering en biodiversiteit.

Tijdlijn

  • 8 maart 2021: informatiebijeenkomst
  • maart - september 2021: klankbordbijeenkomsten
  • 7 oktober 2021: informatiebijeenkomst

Terugbrengen van oude landschapselementen en natuurwaarde
Het gebied is een oud akkercomplex en een (potentieel) leefgebied voor dieren die in struweel leven (bijvoorbeeld struweelvogels, insecten). Langs het zuiden loopt de voormalige spoorlijn Boxtel-Wesel, wat nu een ecologische verbindingszone is van cultuurhistorisch en landschappelijk belang. Door landbouw en ruilverkaveling zijn de oorspronkelijke historische kavelpatronen en landschapselementen verdwenen, en is de grond oninteressant geworden voor insecten vanwege het gebrek aan bloeiende planten en kruiden. Het zonnepark biedt de mogelijkheid de oude structuren en de natuurlijke waarde van het gebied terug te brengen.

Dat doen we met het planten van gebiedseigen beplanting rondom én binnenin het zonnepark. De invulling van de randen sluit aan bij de kenmerken van het oude (zand)ontginningslandschap en wordt ingericht met (extensief beheerd) bloemrijk grasland, bloemrijke akkerranden, mantelzoomvegetatie en houtsingels (struweel en bomen), waardoor een groen casco van perceelscheidingen wordt ontwikkeld.

Door de natuurlijke verbindingen te versterken, wordt het huidige productieweiland door de aanwezigheid van nieuwe bloeiende bomen, kruiden en planten interessant voor insecten, weidevogels, marterachtigen en roofvogels. Ook is er 3 meter ruimte tussen de rijen zonnepanelen, waardoor er veel water en licht in de bodem komt en de bodemvruchtbaarheid goed blijft (de Universiteit van Wageningen adviseert minimaal 2 meter naar aanleiding van een onderzoek naar biodiversiteit in 25 zonneparken in Nederland).

Recreatie
Het zonnepark ligt naast de toekomstige fietsverbinding Uden-Veghel. Volgens de landschapsvisie Duits Lijntje is het doel een aantrekkelijke route te realiseren, waarbij thema’s als natuur, recreatie, cultuurhistorie, duurzaamheid en energie de centrale pijlers staan. Langs het tracé wordt dan ook aangesloten op echte landmarks en wordt op interessante knooppunten informatieborden en rustpunten gecreëerd, met bovendien een recreatief wandelpad. Wat is er interessanter dan een zonnepark, dat duurzame energie opwekt, biodiversiteit een impuls geeft en historische landschappelijke waarden laat zien? Het zonnepark is dan ook een perfect punt voor een stoppunt voor de fietsers en wandelaars om hen te informeren over duurzame energie, ecologie en landschap.