Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Initiatiefnemer dat zijn wij, NRG2all BV, wenst een zonnepark te ontwikkelen en te realiseren op de Onroerende Zaak. Initiatiefnemer zal de ontwikkeling, realisatie en exploitatie verzorgen en Eigenaar, dat bent u, zal de Onroerende Zaak daartoe beschikbaar stellen. De Eigenaar verleent het exclusieve recht aan Initiatiefnemer om een zonnepark te ontwikkelen en om een Zakelijk Recht te verkrijgen onder de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden (een Optie). Initiatiefnemer aanvaardt hierbij de Optie van de Eigenaar.

Eigenaar: Een partij waarmee wij onderhandelen over de het sluiten van de Overeenkomst en met wie wij de Overeenkomst sluiten;
Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen NRG2all en de Eigenaar voor de levering en bouw van zonneparken en zon op dak en daarmee verband houdende activiteiten

Met Partijen worden NRG2all BV en de Eigenaar gezamenlijk bedoeld.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, offertes, opdrachten, aanbestedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen etc. en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming daarvan.

Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van u als Eigenaar zijn niet van toepassing en worden niet geaccepteerd in een dispuut tussen Partijen. Indien desondanks naast deze Algemene Voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Als een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Als een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan geldt tussen Partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, wel aanvaardbaar is.

Onze offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig (30) dagen na de datum van de offerte, tenzij de offerte anders vermeldt.

Door NRG2all verstrekte informatie in de vorm van brochures, prijslijsten, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (samples), afmetingen, technische specificaties, verzenddocumentatie of ander informatiemateriaal hebben een informatief karakter. U kunt hieraan als Eigenaar geen rechten ontlenen. Enkel de getekende Overeenkomst met bijlagen is bindend.

Partijen staan in voor de juistheid en volledigheid van de over en weer door hen verstrekte informatie, documentatie en andere gegevens.

Er is slechts sprake van een rechtsgeldige Overeenkomst indien:

U de ongewijzigde offerte die NRG2all heeft toegezonden binnen veertien (14) dagen na de datum van de offerte getekend retourneert; of

een order van de Eigenaar schriftelijk door NRG2all is bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van NRG2all.

Indien de Eigenaar de offerte retourneert, maar hierop wijzigingen aanbrengt, gelden deze wijzingen niet, tenzij NRG2all deze alsnog expliciet schriftelijk aanvaardt en bevestigt in een e-mail of anderszins schrijven.. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst na totstandkoming van de Overeenkomst binden NRG2all alleen als deze expliciet schriftelijk door NRG2all zijn aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel of ondergeschikten van de ene Partij binden de andere Partij niet, tenzij deze expliciet schriftelijk door de andere Partij zijn bevestigd.

Als twee of meer Eigenaren gezamenlijk de Overeenkomst zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Deze Overeenkomst kwalificeert als een aannemingsovereenkomst waarop Boek 7, Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

Wij zullen voor eigen rekening en risico gedurende de Ontwikkelperiode een onderzoek doen naar de haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een zonnepark op de Onroerende Zaak. Dit onderzoek betreft onder andere: het aanvragen van de juiste vergunningen, het aanvragen van de noodzakelijke subsidies (SDE++), het verkrijgen van een netaansluiting en transportcapaciteit op het elektriciteitsnet en het verkrijgen van voldoende financiering voor het zonnepark. Wij zijnniet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot verkrijging van deze subsidie.

U zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over:
(i) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
(ii) het gebouw en het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd;
(iii) een deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van het werk voor aanvoer, opslag en/of afvoer van Bouwstoffen en hulpmiddelen;
(iv) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water. De (verbruiks)kosten hiervoor komen voor rekening van de Eigenaar, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen;
(v) alle gegevens waarvan NRG2all aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Eigenaar redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de aanvraag van een eventuele subsidie en voor alle andere overeenkomsten tussen NRG2all en de Eigenaar.

Meerkosten (zoals het niet efficiënt in kunnen zetten van personeel en/of hulppersonen en materieel) die NRG2all ondervindt doordat er geen (tijdige) beschikking is over het vorengenoemde, komen voor rekening van de Eigenaar.

Indien de Eigenaar een directievoerder heeft aangesteld, is deze bevoegd de Eigenaar te vertegenwoordigen tenzij Partijen anders overeenkomen.

De Eigenaar garandeert dat het dak waarop het zonne-energiesysteem wordt gerealiseerd, alsmede de dakbedekking/dakplaten in goede staat verkeren en dat het dak geschikt is om het zonne-energiesysteem te realiseren. NRG2all is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan het dak c.q. de dakbedekking/dakplaten en daarmee verband houdende gevolgschade.

Door het plaatsen van een zonne-energiesysteem verandert de belasting van het dak. Ter voorkoming van schade is het noodzakelijk dat er (constructie)berekeningen worden gemaakt van de draagconstructie, die NRG2all zal laten uitvoeren. Naar aanleiding van deze constructieberekening kan het noodzakelijk blijken dat verstevigingen aan het dak worden aangebracht alvorens het zonne-energiesysteem geplaatst kan worden. Deze eventuele verstevigingen dienen voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden namens en voor rekening en risico van de Eigenaar te worden aangebracht.

NRG2all is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de (constructie)berekeningen en/of daarmee verband houdende uitvoeringswerkzaamheden. De Eigenaar dient in dat geval de betreffende constructeur, aannemer of derde zelf rechtstreeks aan te spreken. NRG2all draagt hierbij bij voorbaat haar rechten die zien op herstel van het gebrek dan wel schadeloosstelling in verband met gebreken in de berekeningen en/of uitvoeringswerkzaamheden ten opzichte van de betreffende constructeur, aannemer of andere derde over aan de Eigenaar, die deze rechten hierbij bij voorbaat aanvaardt.

De Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van een verzekering naar aanleiding van de aanpassing van de draagconstructie en/of het verstevigen van de locatie en het aanbrengen van het werk. De eventuele meerkosten van een aanpassing van een verzekering komen voor rekening en risico van de Eigenaar. NRG2all is ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de verzekerbaarheid van het werk.

De Eigenaar garandeert dat het/de dak(en) en andere delen van de locatie bij de start van de uitvoeringswerkzaamheden asbestvrij is. Indien tijdens de uitvoering toch asbest wordt aangetroffen, is de Eigenaar gehouden om asbest voor eigen rekening en risico te verwijderen.

De Eigenaar zorgt ervoor dat de locatie bij de start van de uitvoering vrij is van obstakels die de uitvoering van het werk kunnen belemmeren.

NRG2all zal voor de start van de uitvoering een visuele inspectie van de locatie uitvoeren (mogelijk middels dronevluchten en/of een fysieke inspectie). Indien bij de start van de uitvoering blijkt dat de aangetroffen situatie afwijkt van de situatie ten tijde van de visuele inspectie, als gevolg waarvan NRG2all niet kan starten met de uitvoeringswerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld gladde daken op de Locatie als gevolg van algengroei, lekkage of het anderszins ongeschikt blijken van de Locatie), komen Eigenaar en NRG2all hierbij overeen dat NRG2all de eventuele meerkosten die daardoor zullen ontstaan bij de Eigenaar in rekening kan brengen.

Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden en/of garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Eigenaar.

De startdatum en uitvoeringsduur, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, worden in onderling overleg besproken, maar zijn voor NRG2all slechts indicatief aangezien NRG2all afhankelijk is van derden (bijv. de netbeheerder).

De Eigenaar zal NRG2all ongehinderd toegang verschaffen tot de locatie op werkdagen en zaterdagen vanaf 7.00 uur tot 20:00 uur, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

Indien de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor NRG2all voortvloeiende schade en kosten door de Eigenaar te worden vergoed.

Voor NRG2all geldende termijnen gelden altijd bij benadering en zijn niet fataal, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.

NRG2all is niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de zijde van de Eigenaar ontstaat als gevolg van overschrijding van termijnen, ongeacht de oorzaak van deze overschrijding. Overschrijding van termijnen verplicht NRG2all niet tot enige vergoeding van enige vorm van schade en geeft de Eigenaar niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.

Zodra het werk bijna voltooid is, nodigt NRG2all de Eigenaar schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging. De opneming vindt plaats door de Eigenaar in aanwezigheid van NRG2all en is ervoor bedoeld om te constateren of NRG2all aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Geschiedt de opneming niet binnen acht (8) kalenderdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de achtste (8ste) kalenderdag na de in het artikel 10 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde dag te zijn goedgekeurd.

Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Eigenaar aan NRG2all binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval (i.e. goedkeuring) met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in artikel 10 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden in het laatste geval (i.e. onthouding van goedkeuring) met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan NRG2all is verzonden.

Wordt niet binnen acht (8) kalenderdagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan NRG2all verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste (8ste) kalenderdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte daarvan.

Kleine gebreken zijn gebreken die een eventuele ingebruikneming van het werk naar het oordeel van NRG2all niet in de weg staan en die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld. Deze kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Eigenaar.

Na de onthouding van goedkeuring vindt een heropneming plaats. Met betrekking tot een heropneming vinden de bovenvermelde bepalingen uit artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstige toepassing.

Oplevering en garantietermijn
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

NRG2all is gehouden de in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen de onderhoudstermijn, te herstellen.

Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de garantietermijn van de systeemgarantie twaalf (12) maanden en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk in overeenstemming met artikel 11 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden als opgeleverd wordt beschouwd.

NRG2all sluit hiermee expliciet elke aanspraak op NRG2all van de Eigenaar of een derde op grond van een wettelijke garantie uit, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het beginsel van non-conformiteit uit artikel 7:17 BW.

NRG2all is gehouden gebreken welke in de garantietermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van gebreken waarvoor de Eigenaar verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is. Deze garantie is enkel beperkt tot herstel en niets meer dan dat.

De Eigenaar moet NRG2all adequate gelegenheid bieden een gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van de Eigenaar komen te vervallen.

Geen beroep op de garantie kan worden gedaan:
a. Indien sprake is van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door de Eigenaar of derden.
b. Indien de Eigenaar of derden gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van NRG2all en/of de fabrikant niet of niet juist opvolgen.
c. Indien sprake is van normale slijtage.
d. Indien schade ontstaat als gevolg van overmacht, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, ongelukken of onheil, zoals brand, waterschade, aardbevingen, etc.
e. Indien het gebrek bestaat vanwege de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.
f. Indien zaken, werkwijzen en/of constructies op instructie van of namens de Eigenaar zijn aangepast, toegepast dan wel aangeleverd.
g. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRG2all door de Eigenaar of derden wijzigingen zijn aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden (onderhoud door derden daaronder mede begrepen) zijn verricht.

Voor Bouwstoffen waarvoor in de Overeenkomst is opgenomen dat een (langere) fabrieksgarantie van toepassing is, geldt dat deze fabrieksgarantie enkel door en onder de voorwaarden van de fabrikant is afgegeven en niet door NRG2all is afgegeven. De Eigenaar kan NRG2all dus niet onder de fabrieksgarantie aanspreken en dient de betreffende fabrikant zelf rechtstreeks aan te spreken. Indien de klant een onderhoudsovereenkomst met NRG2all is aangegaan, kan NRG2all de Eigenaar assisteren bij het aanspreken van de fabrikant onder de voorwaarden zoals opgenomen in de onderhoudsovereenkomst.

Prijs en facturering
De Eigenaar is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Alle in facturen, aanbiedingen en/of Overeenkomsten vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is NRG2all gerechtigd deze verhoging aan de Eigenaar in rekening te brengen.

Indien Partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal NRG2all de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij de Eigenaar in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door NRG2all geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van NRG2all is in alle gevallen bindend voor de Eigenaar.

Facturering van de werkzaamheden kan geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijks verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.


Betaling
Betaling door de Eigenaar dient te geschieden binnen uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum.

De Eigenaar betaalt, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, in drie termijnen: 50% bij start van de werkzaamheden, 45% na inschakeling van het werk en 5% na opneming van het werk als bedoeld in artikel 10 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien de Eigenaar in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of surseance wordt verleend of wanneer op de Eigenaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is, is de Eigenaar, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van de Eigenaar onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan NRG2all toekomende rechten.

Ingediende klachten zoals bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden schorten de betalingsverplichting voor de Eigenaar niet op.

De Eigenaar is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

NRG2all is steeds gerechtigd om - al dan niet opeisbare - vorderingen van een of meer van de groepsmaatschappijen behorende tot de groep van NRG2all namens zodanige groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die de Eigenaar heeft op NRG2all uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van de Eigenaar is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan NRG2all te zijn verleend.


Meerwerk
Verrekening van meerwerk vindt in ieder geval plaats:

• ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
• ingeval van onvoorziene werkzaamheden door NRG2all;
• in de gevallen waarin verrekening van meerwerk tussen NRG2all en de Eigenaar is overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.

Wijzigingen
Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst door de Eigenaar dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de Overeenkomst bij NRG2all te worden ingediend.

Wijziging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden dit naar de mening van NRG2all toelaten.

NRG2all behoudt zich het recht voor om kosten die voortvloeien uit een wijziging, uitgevoerd op verzoek van de Eigenaar, in rekening te brengen bij de Eigenaar.


Bouwstoffen
16.1. De Eigenaar en Groenleven zullen overleggen over de locatie waar de Bouwstoffen die op het werk worden aangeleverd zullen worden opgeslagen. De Eigenaar is gehouden deze Bouwstoffen met zorgvuldigheid te behandelen en voor zover mogelijk in een afgesloten ruimte op te slaan.

Buiten de normale werktijden van NRG2all draagt de Eigenaar het risico van verlies en/of beschadiging voor de aangevoerde Bouwstoffen vanaf het moment waarop zij zijn geleverd op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de Eigenaar verblijven.

De uit het werk komende materialen, waarvan de Eigenaar heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uit het werk komende Bouwstoffen verontreinigd zijn of dat de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden verontreinigd is, is de Eigenaar aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.

Klachten
Klachten over door NRG2all uitgevoerde verplichtingen dienen door de Eigenaar, op straffe van verval van recht, binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek of de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk te worden gemeld aan NRG2all. Als bekwame tijd wordt aangemerkt een periode van maximaal twee (2) weken. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek en/of de tekortkoming(en) te bevatten, zodat NRG2all in staat is adequaat te reageren.

Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien (10) werkdagen na verzenddatum van de facturen. Na afloop van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs.

Een rechtsvordering van de Eigenaar jegens NRG2all is niet-ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van twee (2) jaren nadat hij NRG2all in overeenstemming met dit artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte heeft gesteld van de klacht.

Aansprakelijkheid
Na afloop van de garantietermijn zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden, is NRG2all niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk.

Het in artikel 18 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een verborgen gebrek:
a. dat toe te rekenen is aan NRG2all; en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden door de Eigenaar en/of NRG2all redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan;
c. aan NRG2all binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan door de Eigenaar met een omschrijving van het beweerde gebrek.

De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek waarvoor NRG2all op grond van het tweede lid aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de opleverdatum.

De aansprakelijkheid van NRG2all uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde ontstaat pas nadat NRG2all deugdelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en NRG2all deze termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.

De aansprakelijkheid van NRG2all is beperkt tot vergoeding van directe schade bestaande uit de waarde van de Bouwstoffen die op basis van de Overeenkomst zijn geleverd. NRG2all is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.

Voorts is de aansprakelijkheid van NRG2all beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door NRG2all afgesloten verzekeringspolis(sen)) tot uitkering komen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van NRG2all, is beperkt tot de prijs genoemd in de Overeenkomst met een maximum van € 100.000,= (honderdduizendeuro) per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.

De in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de Overeenkomst, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan NRG2all zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient bij wijze van derdenbeding

Iedere vordering ten opzichte van NRG2all op basis van een met NRG2all gesloten Overeenkomst vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden, tenzij voordien een procedure aanhangig is gemaakt bij een bevoegde instantie. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de Eigenaar zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Eigenaar.

De Eigenaar is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor schade aan het werk van NRG2all die is veroorzaakt door de Eigenaar of door derden die in zijn opdracht op de locatie aanwezig zijn geweest.

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van NRG2all of haar leidinggevende ondergeschikten.

Beëindiging
Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft NRG2all in ieder geval het recht om de met de Eigenaar gesloten Overeenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat NRG2all gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
a. de Eigenaar in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
b. de Eigenaar (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of de Eigenaar overgaat tot liquidatie;
c. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is op de Eigenaar of een aanvraag hiertoe wordt ingediend;
d. op het vermogen van de Eigenaar of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
e. de Eigenaar rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
f. de Eigenaar feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
g. de Eigenaar als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van NRG2all niet kan nakomen en die overmacht situatie ten minste twintig (20) kalenderdagen aanhoudt;
h. de Eigenaar toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de Overeenkomst of indien NRG2all goede grond heeft te vrezen dat de Eigenaar tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW uitdrukkelijk uit.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door NRG2all geleverde zaken blijven eigendom van NRG2all totdat de Eigenaar aan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst ten opzichte van NRG2all heeft voldaan.

De Eigenaar is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van NRG2all te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond opeisbaar.

Indien de Eigenaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van NRG2all, heeft NRG2all het recht de zaken waarvan het eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de Eigenaar aan NRG2all op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan de Eigenaar eigenaar dan wel beheerder is, zodat NRG2all haar eigendom(men) kan revindiceren.

Door de Eigenaar verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van NRG2all waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

(Intellectuele) eigendomsrechten
Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door NRG2all aan de Eigenaar wordt verstrekt, blijft eigendom van NRG2all, en mag door de Eigenaar slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

Tenzij anders is overeengekomen, komen alle (intellectuele) eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan NRG2all ongeacht of aan de Eigenaar voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend NRG2all daartoe bevoegd.

Indien en voor zover (intellectuele) eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst door NRG2all bij de Eigenaar mochten be- of ontstaan, dan draagt de Eigenaar deze (intellectuele) eigendomsrechten, voor zover nodig, hierbij om niet (bij voorbaat) over aan NRG2all welke overdracht NRG2all hierbij (bij voorbaat) aanvaardt. De Eigenaar zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan NRG2all om namens de Eigenaar al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor de overdracht van de (intellectuele) eigendomsrechten aan NRG2all, waaronder het ondertekenen van een schriftelijke overdrachtsakte.

De Eigenaar vrijwaart NRG2all tegen inbreuk, door hetzij de Eigenaar zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door NRG2all geleverde zaken, diensten respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan NRG2all of aan derden, tenzij NRG2all aan de Eigenaar hiervoor schriftelijke toestemming verleende.

NRG2all is bevoegd beeldmateriaal en informatie te verzamelen van het resultaat van haar werkzaamheden en de locatie waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en dit te gebruiken en te publiceren voor onder meer marketingdoeleinden en publiciteit van NRG2all.

Data en privacy
Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Eigenaar mag NRG2all, zonder verdere restricties, alle informatie die NRG2all verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her) gebruiken. NRG2all zal de door de Eigenaar aan NRG2all verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de wet dit vereist dient de Eigenaar ook een verwerkersovereenkomst te sluiten met NRG2all.

Voor zover NRG2all en de Eigenaar in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens met elkaar delen zullen zij redelijkerwijs voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verbod van overdracht
Het is niet mogelijk om vorderingen die de Eigenaar op grond van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen, aan derden te cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien van de vorderingen genoemd in de vorige zin is overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW en 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW, welke uitsluiting goederenrechtelijk effect heeft.

De Eigenaar kan NRG2all schriftelijk verzoeken om de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een specifieke vordering op te heffen. De niet-overdraagbaarheid van de specifieke vordering is pas opgeheven nadat dit schriftelijk is bevestigd door NRG2all.

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen die tussen Partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Op de Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


Slotbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van NRG2all hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die NRG2all op grond van de wet heeft jegens de Eigenaar in het geval van een tekortkoming in de nakoming of uit andere hoofde.

Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze Algemene Voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.

Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard de strekking hebben ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst.Heeft u vragen en /of opmerkingen?