Project details

Terug naar overzicht

Zonnepark Klompe - Gemeente Goes

8.87 megawatt/piek aan opgewekt vermogen

Het plangebied is gelegen in het oosten van de gemeente Goes (provincie Zeeland). Het betreft een perceel dat aan de zuid-, oost-, en noordzijde begrensd wordt door zware infrastructuur, respectievelijk de Deltaweg, de Anthony Fokkerstraat en de spoorlijn naar Vlissingen.

Zonnepark Klompe

Landschappelijke inpassing

De locatie ligt in een gebied dat ingesloten wordt door zowel een snelweg, trafostation en een spoorbaan. Daarnaast is het gebied aangemerkt als locatie voor een nieuw bedrijventerrein. Het zicht op het park wordt geminimaliseerd door struwelen rondom het park en de natuurvriendelijke oevers met rietbeplanting.

Meerwaarde van het zonnepark

De meerwaarde van het zonnepark zit grotendeels in het versterken van de natuurwaarden. Momenteel is de biodiversiteit laag door het agrarische gebruik. Door de strook veldbloemen onder het hoogspanningstracé worden insecten naar het plangebied getrokken. De natuurvriendelijke oevers aan de oostkant van het park en de poelen zorgen voor een geschikt broedgebied voor watervogels en geschikt habitat voor amfibieën. Tot slot zijn de Zeeuwse hagen rondom het plangebied geschikt voor vlinders en als foerageergebied voor vogels.

Participatie

NRG2all hecht waarde aan een gedegen gebiedsproces. Dit proces gaat door gedurende ontwikkel-, bouw- en exploitatiefase middels keukentafelgesprekken, omwonendenbijeenkomsten en omgevingsbijeenkomsten. Financiële participatie wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt middels leningen of preferente aandelen.

Omgevingseffecten

De effecten van het zonnepark op ecologie, archeologie en cultuurhistorie, gevoelige functies, reflectie en water en bodem zijn onderzocht. Uit een QuickScan ecologie blijkt dat geen significant negatieve effecten optreden op beschermde natuurgebieden of beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het plangebied heeft een (hoge) archeologische verwachtingswaarde. Omvormers en transformatorhuisjes zullen geen geluidhinder veroorzaken omdat er geen gevoelige objecten in de buurt aanwezig zijn.