Informatie voor overheden

De gemeente als behartiger van het burgerbelang op de korte én op de lange termijn.

Met de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord staan gemeenten voor een grootse opdracht, een energieneutrale gemeente in 2050 en een reductie van 55% in 2030. Voor veel gemeente is dit een deadline die snel dichterbij komt, waardoor er hard gezocht wordt naar mogelijkheden voor het opwekken van lokale energie. 

Bij deze zoektocht zal er niet alleen rekening gehouden moeten worden met mondiale, Europese en landelijke doelen, maar speelt ook de regio een grote rol. De uitdaging is dan ook om een juiste balans te vinden tussen het behalen van duurzaamheidsdoelen, het werken met de Regionale Energiestrategie en het belang van de eigen burger (van nu en later) te behartigen.

NRG2all hecht waarde aan een goede samenwerking, waarin goed contact met een gemeente essentieel is. Wij zoeken bewust vroeg in het proces contact met u, zodat we duidelijk kunnen communiceren naar alle partijen. Juist die duidelijke communicatie wordt vanuit verschillende stakeholders als prettig ervaren.

Wij verwachten niet dat alle inwoners  even open staan voor de ontwikkeling van een zonnepark. Wij hebben echter ervaren dat inwoners een andere blik kunnen ontwikkelen door een juist doorlopen participatieproces. NRG2all doorloopt dit proces door actief het principe van de 3B's na te leven. Wij kijken naar de Bij, de Boer en de Buur. Dit betekent dat gedurende het participatieproces altijd actief onderzocht wordt:

  • hoe natuurwaarden versterkt kunnen worden
  • hoe de landschappelijke waarden in stand gehouden kunnen worden
  • hoe de meningen van de grondeigenaar en de omgeving geïmplementeerd kunnen worden in het zonnepark
  • en hoe de lasten en lusten op een eerlijke manier verdeeld kunnen worden

Meer informatie over participatie is te vinden op onze pagina's over proces- en financiële participatie.

Wij kijken ernaar uit om gebruik te maken van uw kennis van de gemeente en haar inwoners en combineren dit graag met onze ervaring bij eerdere zonneparkprojecten. NRG2all is ervan overtuigd dat gemeenten op dit moment een bijzondere en belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie en dat een duidelijk en correct proces inwoners en hun (toekomstige) kinderen ten goede komt!

Overheden

Informatie voor:

Heeft u vragen en /of opmerkingen?

NRG2all