Project details

Terug naar overzicht

Zonnepark Leimuiden - Gemeente Kaag en Braassem

8.44 megawatt/piek aan opgewekt vermogen

Het plangebied is gelegen in de gemeente Kaag en Braassem (Provincie Zuid-Holland, tussen de provinciale weg N207 (west), de Vriezenweg (zuid) en waterloop de Drecht en Vriezekoop Zuid ten noorden van het perceel.

Zonnepark Leimuiden

Landschappelijke inpassing

Een zachte overgang van de omliggende infrastructuur naar het park wordt geborgd door een ruime strook van 10 meter breed rondom het park in te zaaien met inheemse veldbloemen. Het park wordt in het westen omgeven begrensd door een natuurvriendelijke oever, waar rijke oevervegetatie zoals riet kan groeien. Hierdoor wordt de zichtbaarheid van het zonneveld deels beperkt. Het zonnepark zal slechts deels zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Het zonnepark vindt in het landschap aansluiting bij de N207. Door middel van het zonnepark op huidige locatie (langs een N-weg) wordt uitvoering gegeven aan de duurzame ambities van de gemeente en de RES.

Meerwaarde van het zonnepark

De meerwaarde van het zonnepark zit grotendeels in het creëren en versterken van de natuurwaarden. Momenteel is de biodiversiteit zeer laag door het agrarische gebruik. Door de strook veldbloemen rondom het zonnepark worden insecten naar het plangebied getrokken. De natuurvriendelijke oevers aan de noord-, oost- en westkant van het park zorgen voor een geschikt broedgebied voor watervogels en geschikt habitat voor amfibieën. In de haag aan de oostzijde van het perceel kunnen dekking bieden voor de bunzing.

Participatie

NRG2all hecht waarde aan een gedegen gebiedsproces. Dit proces gaat door gedurende ontwikkel-, bouw- en exploitatiefase middels keukentafelgesprekken, omwonendenbijeenkomsten en omgevingsbijeenkomsten. Financiële participatie wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt middels leningen of preferente aandelen.

Omgevingseffecten

De effecten van het zonnepark op ecologie, archeologie en cultuurhistorie, gevoelige functies, reflectie en water en bodem zijn onderzocht. Uit een QuickScan ecologie blijkt dat geen significant negatieve effecten optreden op beschermde natuurgebieden of beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het plangebied heeft geen archeologische verwachtingswaarde. Omvormers en transformatorhuisjes worden midden in het zonnepark geplaatst waar ze zo min mogelijk opvallen. Ook liggen de omvormers en transformatorhuisjes op deze manier op voldoende afstand van de woningen aan de Vriezenweg zodat ze geen geluidshinder veroorzaken.